توجه: برای شرکت در آزمون‌ها باید آزمون در پنل تکالیف شما به عنوان یک تکلیف ثبت شده باشد.

توجه: برای افزودن سؤال به آزمون‌ها به این آدرس مراجعه نمایید: 

https://testa.niroomand.ir/add


ورود به سیستم


Powered by Testa 3.6.1 : Online Test Management System